Lekcja 12

Lekcja 11
Lekcja 13
Jestem ¬†poruszony, ¬†poniewazŐá ¬†widzeŐ® ¬†sŐĀwiat ¬†bez ¬†znaczenia.

Idea ¬† ta ¬† jest ¬† wazŐána, ¬† poniewazŐá ¬† zawiera ¬† korekcjeŐ® ¬† gŇāoŐĀwnego ¬† znieksztaŇācenia ¬† postrzegania. ¬† MysŐĀlisz, ¬† zŐáe ¬† przyczynaŐ® ¬† twego ¬† poruszenia ¬† jest ¬† przerazŐáajaŐ®cy ¬† sŐĀwiat, ¬† smutny ¬† sŐĀwiat, ¬† gwaŇātowny ¬† sŐĀwiat ¬† lub ¬† szalony ¬† sŐĀwiat. ¬† Jednak ¬†ten ¬†sŐĀwiat ¬†sam ¬†w ¬†sobie ¬†jest ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†Wszystkie ¬†te ¬†atrybuty ¬†sam ¬†mu ¬†nadaŇāesŐĀ.

Te ¬†cŐĀwiczenia ¬†nalezŐáy ¬†wykonywacŐĀ ¬†z ¬†otwartymi ¬†oczami. ¬†Patrz ¬†wokoŐĀŇā ¬†siebie, ¬†tym ¬†razem ¬†dosŐĀcŐĀ ¬†powoli. ¬† ProŐĀbuj ¬†narzucicŐĀ ¬†sobie ¬†okresŐĀlone ¬†tempo, ¬†tak ¬†aby ¬†powolne ¬†przesuwanie ¬†twego ¬†spojrzenia ¬†z ¬†jednej ¬†rzeczy ¬†na ¬† drugaŐ® ¬†wymagaŇāo ¬†w ¬†miareŐ® ¬†staŇāego ¬†okresu ¬†czasu. ¬†Nie ¬†pozwalaj ¬†by ¬†ten ¬†czas ¬†stawaŇā ¬†sieŐ® ¬†wyrazŐĀnie ¬†dŇāuzŐászy ¬†lub ¬† kroŐĀtszy, ¬†ale ¬†staraj ¬†sieŐ® ¬†utrzymywacŐĀ ¬†miarowe, ¬†roŐĀwne ¬†tempo. ¬†To, ¬†co ¬†widzisz, ¬†jest ¬†nieistotne. ¬†Nauczysz ¬†sieŐ® ¬†tego, ¬† w ¬†miareŐ® ¬†jak ¬†beŐ®dziesz ¬†rzucaŇā ¬†okiem ¬†na ¬†wszystko ¬†z ¬†roŐĀwnaŐ® ¬†uwagaŐ® ¬†i ¬†w ¬†roŐĀwnym ¬†tempie. ¬†To ¬†jest ¬†poczaŐ®tkowy ¬†krok ¬† w ¬†uczeniu ¬†sieŐ® ¬†nadawania ¬†wszystkiemu ¬†jednakowej ¬†wartosŐĀci.

W ¬†miareŐ® ¬†jak ¬†rozglaŐ®dasz ¬†sieŐ® ¬†wokoŐĀŇā ¬†siebie ¬†powiedz ¬†do ¬†siebie:

MysŐĀleŐ®, ¬†zŐáe ¬†widzeŐ® ¬†przerazŐáajaŐ®cy ¬†sŐĀwiat, ¬†niebezpieczny ¬†sŐĀwiat, ¬†nieprzyjazny ¬†sŐĀwiat, ¬†smutny ¬† sŐĀwiat, ¬†niegodziwy ¬†sŐĀwiat, ¬†zwariowany ¬†sŐĀwiat, ¬†

i ¬†tak ¬†dalej, ¬†uzŐáywajaŐ®c ¬†jakichkolwiek ¬†opisowych ¬†okresŐĀlenŐĀ, ¬†jakie ¬†przyjdaŐ® ¬†ci ¬†do ¬†gŇāowy. ¬†JezŐáeli ¬†przyjdaŐ® ¬†ci ¬†na ¬†mysŐĀl ¬† okresŐĀlenia, ¬†ktoŐĀre ¬†wydajaŐ® ¬†sieŐ® ¬†bycŐĀ ¬†raczej ¬†bardziej ¬†pozytywne ¬†nizŐá ¬†negatywne, ¬†to ¬†doŇāaŐ®cz ¬†je ¬†roŐĀwniezŐá. ¬†Na ¬†przykŇāad, ¬† mozŐáesz ¬†pomysŐĀlecŐĀ ¬†‚Äědobry ¬†sŐĀwiat” ¬†lub ¬†‚Äěprzyjemny ¬†sŐĀwiat”. ¬†JesŐĀli ¬†takie ¬†okresŐĀlenie ¬†pojawiaŐ® ¬†sieŐ® ¬†w ¬†twym ¬†umysŐĀle, ¬† uzŐáyj ¬†ich ¬†razem ¬†z ¬†caŇāaŐ® ¬†resztaŐ®. ¬†MozŐáesz ¬†jeszcze ¬†nie ¬†rozumiecŐĀ, ¬†dlaczego ¬†te ¬†‚ÄěmiŇāe” ¬†przymiotniki ¬†saŐ® ¬†wŇāaŐ®czane ¬†do ¬† cŐĀwiczenŐĀ, ¬†ale ¬†pamieŐ®taj, ¬†zŐáe ¬†‚Äědobry ¬†sŐĀwiat” ¬†pociaŐ®ga ¬†za ¬†sobaŐ® ¬†‚ÄězŇāy ¬†sŐĀwiat” ¬†a ¬†‚Äěprzyjemny ¬†sŐĀwiat” ¬†tezŐá ¬†implikuje ¬†swoje ¬† przeciwienŐĀstwo, ¬† tj. ¬† ‚Äěnieprzyjemny ¬† sŐĀwiat”. ¬† Wszystkie ¬† okresŐĀlenia, ¬† ktoŐĀre ¬† pojawiajaŐ® ¬† sieŐ® ¬† w ¬† twym ¬† umysŐĀle ¬† saŐ® ¬† odpowiednie ¬†dla ¬†dzisiejszych ¬†cŐĀwiczenŐĀ. ¬†Ich ¬†pozorne ¬†wŇāasŐĀciwosŐĀci ¬†sanie ¬†wazŐáne.

Upewnij ¬†sieŐ®, ¬†zŐáe ¬†stosujaŐ®c ¬†dzisiejszaŐ® ¬†mysŐĀl ¬†nie ¬†zmieniasz ¬†odsteŐ®poŐĀw ¬†czasowych ¬†w ¬†zalezŐánosŐĀci ¬†od ¬†tego, ¬†czy ¬† cosŐĀ ¬†uwazŐáasz ¬†za ¬†przyjemne ¬†czy ¬†tezŐá ¬†za ¬†nieprzyjemne. ¬†Z ¬†punktu ¬†widzenia ¬†celu ¬†tych ¬†cŐĀwiczenŐĀ, ¬†mieŐ®dzy ¬†nimi ¬†nie ¬† ma ¬†roŐĀzŐánicy. ¬†Pod ¬†koniec ¬†kazŐádej ¬†sesji ¬†cŐĀwiczeniowej ¬†dodaj:

ale ¬†jestem ¬†poruszony, ¬†poniewazŐá ¬†widzeŐ® ¬†sŐĀwiat ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†

To, ¬† co ¬† jest ¬† bez ¬† znaczenia, ¬† nie ¬† jest ¬† ani ¬† dobre, ¬† ani ¬† zŇāe. ¬† Dlaczego ¬† wieŐ®c ¬† sŐĀwiat ¬† bez ¬† znaczenia ¬† porusza ¬† cieŐ®? ¬† JezŐáeli ¬† potrafiŇābysŐĀ ¬†zaakceptowacŐĀ ¬†ten ¬†sŐĀwiat ¬†jako ¬†bez ¬†znaczenia ¬†i ¬†pozwoliŇā ¬†prawdzie, ¬†by ¬†dla ¬†ciebie ¬†wpisaŇāa ¬†sieŐ® ¬†w ¬†ten ¬† sŐĀwiat, ¬†staŇābysŐĀ ¬†sieŐ® ¬†nieopisanie ¬†szczeŐ®sŐĀliwy. ¬†Ale ¬†poniewazŐá ¬†jest ¬†on ¬†bez ¬†znaczenia, ¬†jestesŐĀ ¬†zmuszony ¬†wpisacŐĀ ¬†wenŐĀ ¬† to, ¬†czym ¬†chciaŇābysŐĀ, ¬†zŐáeby ¬†byŇā. ¬†WŇāasŐĀnie ¬†to ¬†w ¬†nim ¬†widzisz. ¬†WŇāasŐĀnie ¬†to ¬†jest ¬†bez ¬†znaczenia ¬†dla ¬†prawdy. ¬†Pod ¬† twoimi ¬† sŇāowami ¬† jest ¬† zapisane ¬† SŇāowo ¬† BozŐáe. ¬† Prawda ¬† cieŐ® ¬† teraz ¬† porusza, ¬† ale ¬† kiedy ¬† twoje ¬† sŇāowa ¬† zostanaŐ® ¬† wymazane, ¬†zobaczysz ¬†Jego ¬†SŇāowo. ¬†To ¬†jest ¬†wŇāasŐĀnie ¬†ostatecznym ¬†celem ¬†tych ¬†cŐĀwiczenŐĀ.

DzisiejszaŐ® ¬†ideeŐ® ¬†dnia ¬†wystarczy ¬†cŐĀwiczycŐĀ ¬†trzy ¬†lub ¬†cztery ¬†razy. ¬†KazŐáda ¬†sesja ¬†cŐĀwiczeniowa ¬†nie ¬†powinna ¬†trwacŐĀ ¬† dŇāuzŐáej ¬† nizŐá ¬† jednaŐ® ¬† minuteŐ®. ¬† Nawet ¬† to ¬† mozŐáe ¬† wydacŐĀ ¬† sieŐ® ¬† tobie ¬† zbyt ¬† dŇāugo. ¬† Gdy ¬† zaczniesz ¬† odczuwacŐĀ ¬† jakiesŐĀ ¬† obciaŐ®zŐáenie ¬†lub ¬†napieŐ®cie, ¬†zakonŐĀcz ¬†cŐĀwiczenie.Lekcja 11
Lekcja 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>