Lekcja 13

Lekcja 12
Lekcja 14
SŐĀwiat ¬†bez ¬†znaczenia ¬†rodzi ¬†leŐ®k.
¬†Dzisiejsza ¬† idea ¬† jest ¬† rzeczywisŐĀcie ¬† innaŐ® ¬† formaŐ® ¬† poprzedniej, ¬† z ¬† wyjaŐ®tkiem ¬† tego, ¬† zŐáe ¬† posŇāuguje ¬† sieŐ® ¬† sŐĀcisŐĀle ¬† okresŐĀlonym ¬†uczuciem. ¬†RzeczywisŐĀcie, ¬†sŐĀwiat ¬†bez ¬†znaczenia ¬†nie ¬†jest ¬†mozŐáliwy. ¬†Nie ¬†istnieje ¬†nic, ¬†co ¬†nie ¬†miaŇāoby ¬† znaczenia. ¬†Jednak ¬†wcale ¬†z ¬†tego ¬†nie ¬†wynika, ¬†zŐáe ¬†nie ¬†beŐ®dziesz ¬†mysŐĀlaŇā, ¬†zŐáe ¬†postrzegasz ¬†cosŐĀ, ¬†co ¬†nie ¬†ma ¬†znaczenia. ¬† Przeciwnie, ¬†jest ¬†wysoce ¬†prawdopodobne, ¬†zŐáe ¬†beŐ®dziesz ¬†wŇāasŐĀnie ¬†tak ¬†uwazŐáaŇā.

Rozpoznanie, ¬† zŐáe ¬† cosŐĀ ¬† nie ¬† ma ¬† znaczenia ¬† czy ¬† jest ¬† bez ¬† sensu, ¬† wzmaga ¬† niepokoŐĀj ¬† we ¬† wszystkich, ¬† ktoŐĀrzy ¬† saŐ® ¬† oddzieleni. ¬†To ¬†stwarza ¬†sytuacjeŐ®, ¬†w ¬†ktoŐĀrej ¬†BoŐĀg ¬†i ¬†ego ¬†‚ÄěsprzeciwiajaŐ® ¬†sieŐ®” ¬†nawzajem ¬†temu, ¬†jakie ¬†znaczenie ¬†ma ¬† bycŐĀ ¬†wpisane ¬†w ¬†puste ¬†miejsce, ¬†jakie ¬†przedstawia ¬†sobaŐ® ¬†to, ¬†co ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†Ego ¬†spieszy ¬†sieŐ® ¬†goraŐ®czkowo ¬†aby ¬† ustanowicŐĀ ¬† tam ¬† wŇāasne ¬† idee, ¬† przerazŐáone, ¬† zŐáe ¬† ta ¬† pustka ¬† mozŐáe ¬† bycŐĀ ¬† uzŐáyta ¬† do ¬† ukazania ¬† jego ¬† wŇāasnej ¬† niemocy ¬† i ¬† nieprawdziwosŐĀci. ¬†I ¬†tu ¬†ma ¬†racjeŐ®.

Jest ¬† wieŐ®c ¬† sprawaŐ® ¬† zasadniczaŐ®, ¬† abysŐĀ ¬† nauczyŇā ¬† sieŐ® ¬† rozpoznawacŐĀ ¬† brak ¬† znaczenia ¬† i ¬† akceptowaŇā ¬† to ¬† bez ¬† leŐ®ku. ¬† JezŐáeli ¬†sieŐ® ¬†boisz, ¬†to ¬†jest ¬†pewne, ¬†zŐáe ¬†beŐ®dziesz ¬†przypisywaŇā ¬†sŐĀwiatu ¬†cechy, ¬†ktoŐĀrych ¬†on ¬†nie ¬†posiada ¬†i ¬†wypeŇāniaŇā ¬†go ¬† wyobrazŐáeniami, ¬† ktoŐĀre ¬† nie ¬† istniejaŐ®. ¬† Dla ¬† ego ¬† iluzje ¬† saŐ® ¬† sŐĀrodkami ¬† bezpieczenŐĀstwa, ¬† jak ¬† i ¬† muszaŐ® ¬† bycŐĀ ¬† nimi ¬† dla ¬† ciebie, ¬†ktoŐĀry ¬†utozŐásamiasz ¬†siebie ¬†z ¬†ego.

CŐĀwiczenia ¬†na ¬†dzienŐĀ ¬†dzisiejszy, ¬†ktoŐĀre ¬†powinny ¬†bycŐĀ ¬†powtarzane ¬†trzy ¬†lub ¬†cztery ¬†razy ¬†dziennie, ¬†nie ¬†dŇāuzŐáej ¬† nizŐá ¬† przez ¬† minuteŐ® ¬† za ¬† kazŐádym ¬† razem, ¬† majaŐ® ¬† bycŐĀ ¬† wykonywane ¬† w ¬† nieco ¬† inny ¬† sposoŐĀb ¬† nizŐá ¬† poprzednie. ¬† Najpierw ¬† powtarzaj ¬† ideeŐ® ¬† dnia ¬† dzisiejszego ¬† z ¬† zamknieŐ®tymi ¬† oczami. ¬† NasteŐ®pnie ¬† otwoŐĀrz ¬† oczy ¬† i ¬† rozglaŐ®daj ¬† sieŐ® ¬† powoli ¬† dookoŇāa ¬†siebie, ¬†moŐĀwiaŐ®c:

PatrzeŐ® ¬†na ¬†sŐĀwiat ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†

Powtarzaj ¬†sobie ¬†to ¬†zdanie ¬†rozglaŐ®dajaŐ®c ¬†sieŐ® ¬†wokoŐĀŇā. ¬†NasteŐ®pnie ¬†zamknij ¬†oczy ¬†i ¬†zakonŐĀcz ¬†cŐĀwiczenie ¬†moŐĀwiaŐ®c:

SŐĀwiat, ¬†ktoŐĀry ¬†jest ¬†bez ¬†znaczenia, ¬†rodzi ¬†leŐ®k, ¬†poniewazŐá ¬†mysŐĀleŐ®, ¬†zŐáe ¬†rywalizujeŐ® ¬†z ¬†Bogiem.

¬†To ¬†konŐĀcowe ¬†osŐĀwiadczenie ¬†mozŐáe ¬†wywoŇāacŐĀ ¬†w ¬†tobie, ¬†w ¬†takiej ¬†czy ¬†innej ¬†formie, ¬†trudny ¬†do ¬†pokonania ¬†opoŐĀr. ¬† Bez ¬†wzgleŐ®du ¬†na ¬†to, ¬†jakie ¬†formy ¬†opoŐĀr ¬†moŐĀgŇāby ¬†przybracŐĀ, ¬†przypomnij ¬†sobie, ¬†zŐáe ¬†tak ¬†naprawdeŐ® ¬†boisz ¬†sieŐ® ¬†takich ¬† mysŐĀli ¬† z ¬† powodu ¬† ‚Äězemsty” ¬† ‚Äěwroga”. ¬† Nie ¬† oczekuje ¬† sieŐ® ¬† od ¬† ciebie, ¬† zŐáebysŐĀ ¬† w ¬† tym ¬† momencie ¬† wierzyŇā ¬† w ¬† to ¬† stwierdzenie, ¬†ktoŐĀre ¬†prawdopodobnie ¬†odrzucisz ¬†jako ¬†niedorzeczne. ¬†Zwracaj ¬†dokŇāadnie ¬†uwageŐ® ¬†na ¬†jakiekolwiek ¬† oznaki ¬†jawnego ¬†lub ¬†ukrytego ¬†leŐ®ku, ¬†ktoŐĀry ¬†mozŐáe ¬†sieŐ® ¬†w ¬†tobie ¬†pojawicŐĀ.

To ¬†jest ¬†nasza ¬†pierwsza ¬†proŐĀba ¬†wyrazŐĀnego ¬†stwierdzenia ¬†tego ¬†rodzaju ¬†zwiaŐ®zku ¬†przyczynowo ¬†skutkowego, ¬†w ¬† ktoŐĀrego ¬†rozpoznawaniu ¬†nie ¬†masz ¬†dosŐĀwiadczenia. ¬†Nie ¬†rozpamieŐ®tuj ¬†tego ¬†konŐĀcowego ¬†stwierdzenia ¬†i ¬†nie ¬†proŐĀbuj ¬† nawet ¬†mysŐĀlecŐĀ ¬†o ¬†nim ¬†poza ¬†sesjaŐ® ¬†cŐĀwiczeniowaŐ®. ¬†Tyle ¬†na ¬†razie ¬†wystarczy.Lekcja 12
Lekcja 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>