Lekcja 131

Lekcja 130
Lekcja 132

Lekcja 131.

Listen to “Lekcja 131 – Nie moz╠çe nie powies╠üc╠ü sie╠Ę temu, kto stara sie╠Ę dotrzec╠ü do prawdy.” on Spreaker.

Nikogo, kto zmierza do prawdy, nie może spotkać niepowodzenie.

Fiasko staje sie╠Ę twym udzia┼éem wtedy, gdy zda╠Ęz╠çasz do cel├│w, kt├│re nie moga╠Ę byc╠ü osia╠Ęgnie╠Ęte. Dzieje sie╠Ę tak, gdy szukasz sta┼éos╠üci w niesta┼éos╠üci, gdy szukasz mi┼éos╠üci gdzie jej nie ma, gdy szukasz bezpieczen╠üstwa pos╠ür├│d niebezpieczen╠üstwa; nies╠ümiertelnos╠üci w mrocznych snach s╠ümierci. Kt├│z╠ç m├│g┼éby odnies╠üc╠ü sukces w poszukiwaniu stabilnos╠üci, jes╠üli to poszukiwanie oparte jest na sprzecznos╠üci?

Nie jest moz╠çliwe osia╠Ęganie cel├│w, kt├│re sa╠Ę bez sensu. Nie moz╠çna ich osia╠Ęgna╠Ęc╠ü dlatego, z╠çe s╠ürodki s┼éuz╠ça╠Ęce ich uzyskaniu sa╠Ę r├│wniez╠ç bezsensowne. Kt├│z╠ç moz╠çe uz╠çywac╠ü takich s╠ürodk├│w i miec╠ü nadzieje╠Ę, z╠çe cos╠ü za ich pos╠ürednictwem uzyska? Do czego moga╠Ę one prowadzic╠ü? I czy mog┼éyby przynies╠üc╠ü rezultat, kt├│ry mia┼éby szanse╠Ę byc╠ü prawdziwym? Pogon╠ü za tym, co zmys╠ülone, prowadzi do s╠ümierci, poniewaz╠ç jest to poszukiwanie nicos╠üci i gdy w ten spos├│b szukasz z╠çycia, prosisz o s╠ümierc╠ü. Szukasz ochrony i bezpieczen╠üstwa, podczas gdy w swym sercu modlisz sie╠Ę o niebezpieczen╠üstwo i o ochrone╠Ę twego marnego snu, kt├│ry wytworzy┼ées╠ü.

Jednak poszukiwania sa╠Ę tu, na tym s╠üwiecie, nieuniknione. Albowiem tu przyby┼ées╠ü i be╠Ędziesz na pewno czyni┼é te rzeczy, z powodu kt├│rych tu przyby┼ées╠ü. Jednak ten s╠üwiat nie moz╠çe ci dyktowac╠ü celu twych poszukiwan╠ü, chyba, z╠çe dasz mu moc czynienia tego. Innymi s┼éowy, wcia╠Ęz╠ç masz wolnos╠üc╠ü wyboru celu, kt├│ry nie jest z tego s╠üwiata i nie zawiera z╠çadnej jego mys╠üli, takiego celu, kt├│ry pochodzi od idei porzuconej, a jednak przypomnianej, starej, a jednak nowej; be╠Ęda╠Ęcej echem zapomnianego dziedzictwa, a jednak zawieraja╠Ęcej wszystko, czego naprawde╠Ę chcesz.

Ciesz sie╠Ę, z╠çe musisz szukac╠ü. Raduj sie╠Ę r├│wniez╠ç z us╠üwiadomienia sobie, z╠çe poszukujesz Nieba i z╠çe musisz┬áosia╠Ęgna╠Ęc╠ü cel, kt├│rego naprawde╠Ę chcesz. Kaz╠çdy moz╠çe chciec╠ü tego celu, a gdy go chce, musi w kon╠ücu do niego dotrzec╠ü. Syn Boz╠çy nie moz╠çe szukac╠ü na pr├│z╠çno, chociaz╠ç pr├│buje z tym zwlekac╠ü, oszukuja╠Ęc sie╠Ę i uwaz╠çaja╠Ęc, z╠çe szuka piek┼éa. Kiedy pope┼énia b┼éa╠Ęd, dana jest mu moz╠çliwos╠üc╠ü korekcji tego b┼ée╠Ędu. Kiedy zgubi droge╠Ę, jest z powrotem do niej doprowadzany, by m├│g┼é wykonac╠ü wyznaczone zadanie.

Nikt nie pozostaje w piekle, poniewaz╠ç nikt nie moz╠çe porzucic╠ü swego Stw├│rcy, nikt nie moz╠çe zagrozic╠ü Jego doskona┼éos╠üci ani ponadczasowej i niezmiennej Mi┼éos╠üci. Odnajdziesz Niebo. Wszystko czego szukasz opr├│cz tego, odpadnie od ciebie. Jednak nie dlatego, z╠çe ktos╠ü ci to zabierze. Stanie sie╠Ę tak dlatego, z╠çe ty tego nie chcesz. Osia╠Ęgniesz cel, kt├│rego naprawde╠Ę chcesz i be╠Ędzie to tak pewne, jak pewne jest, z╠çe B├│g stworzy┼é cie╠Ę bezgrzesznym.

Dlaczego czekac╠ü na Niebo? Ono jest tutaj juz╠ç dzis╠ü. Czas tworzy wielka╠Ę iluzje╠Ę tego, z╠çe Niebo to przesz┼éos╠üc╠ü, lub z╠çe jest ono w przysz┼éos╠üci. Jednak tak byc╠ü nie moz╠çe, jes╠üli ono jest tam, gdzie B├│g chce by by┼é Syn Boz╠çy. Jak Wola Boga mog┼éaby byc╠ü umiejscowiona w przesz┼éos╠üci, a jednak sie╠Ę wydarzyc╠ü? To, czego B├│g chce, jest teraz, a nie w przesz┼éos╠üci czy przysz┼éos╠üci. Niebo jest tak odsunie╠Ęte od czasu, jak ma┼éa s╠üwieca od odleg┼éej gwiazdy, czy jak to, co wybra┼ées╠ü, od tego, czego naprawde╠Ę chcesz.

Niebo pozostaje twoja╠Ę jedyna╠Ę alternatywa╠Ę wobec tego dziwnego, wytworzonego przez ciebie s╠üwiata i wszystkich jego zwyczaj├│w; jego zmiennych wzor├│w i niepewnych cel├│w, jego bolesnych przyjemnos╠üci i tragicznych rados╠üci. B├│g nie wytworzy┼é sprzecznos╠üci. To, co zaprzecza swojemu w┼éasnemu istnieniu i atakuje siebie, nie pochodzi od Niego. On nie wytworzy┼é dw├│ch umys┼é├│w, gdzie rezultatem dzia┼éania jednego jest Niebo, a op┼éakanym wynikiem dzia┼éania drugiego jest ziemia, jako ca┼ékowite przeciwien╠üstwo Nieba pod kaz╠çdym wzgle╠Ędem.

B├│g nie dos╠üwiadcza konfliktu. To, co On stworzy┼é, nie jest tez╠ç podzielone na dwie cze╠Ęs╠üci. Jak Jego Syn m├│g┼éby byc╠ü w piekle, jes╠üli Sam B├│g umies╠üci┼é go w Niebie? Czy m├│g┼éby on stracic╠ü sw├│j dom, kt├│ry Wieczna Wola da┼éa mu na zawsze? Nie pr├│bujmy d┼éuz╠çej nak┼éadac╠ü obca╠Ę wole╠Ę na prosty cel Boga. On jest tu, poniewaz╠ç chce byc╠ü, a to, czego On chce, jest obecne teraz, poza zasie╠Ęgiem oddzia┼éywania czasu.

Dzis╠ü nie wybieramy paradoksu w miejsce prawdy. Jak m├│g┼é Syn Boga wytworzyc╠ü czas, by odebrac╠ü Bogu Wole╠Ę? W ten spos├│b zaprzecza on sobie i ustanawia sprzecznos╠üc╠ü wobec tego, co nie ma sprzecznos╠üci. Mys╠üli, z╠çe wytworzy┼é piek┼éo jako przeciwien╠üstwo Nieba i wierzy, z╠çe przebywa w tym, co nie istnieje, podczas gdy Niebo jest miejscem, kt├│rego nie moz╠çe odnalez╠üc╠ü.

Pozostaw podobne do tych g┼éupie mys╠üli dzis╠ü za soba╠Ę i zwr├│c╠ü zamiast tego swoje mys╠üli w strone╠Ę prawdziwych idei. Nikt, kto zmierza do osia╠Ęgnie╠Ęcia prawdy, nie moz╠çe doznac╠ü poraz╠çki, a my w┼éas╠ünie dzis╠ü zda╠Ęz╠çamy do prawdy. Pos╠üwie╠Ęcimy temu celowi dziesie╠Ęc╠ü minut trzy razy w cia╠Ęgu dnia dzisiejszego i poprosimy o to, by ukaza┼é sie╠Ę nam rzeczywisty s╠üwiat, kt├│ry by zasta╠Ępi┼é cenione przez nas g┼éupie wyobraz╠çenia prawdziwymi ideami, pojawiaja╠Ęcymi sie╠Ę w miejsce mys╠üli bezskutecznych i bez znaczenia, nie maja╠Ęcych swego z╠ür├│d┼éa w prawdzie.

Potwierdzimy to, gdy rozpoczniemy nasze dzisiejsze ćwiczenia. Zacznij od tego:

Prosze╠Ę o to, bym m├│g┼é ujrzec╠ü inny s╠üwiat i o to, bym mia┼é mys╠üli innego rodzaju, niz╠ç te, kt├│re dotychczas wytwarza┼éem. S╠üwiata, kt├│rego poszukuje╠Ę, nie wytworzy┼éem sam, a mys╠üli, kt├│rych chce╠Ę, nie sa╠Ę moimi w┼éasnymi.

Prze kilka minut obserwuj sw├│j umys┼é i ujrzyj, chociaz╠ç twe oczy sa╠Ę zamknie╠Ęte, bezsensowny s╠üwiat, kt├│ry uwaz╠çasz za prawdziwy. Dokonaj r├│wniez╠ç przegla╠Ędu mys╠üli, kt├│re sa╠Ę zgodne z takim s╠üwiatem i kt├│re, jak sa╠Ędzisz, sa╠Ę prawdziwe. Naste╠Ępnie pozw├│l by odesz┼éy, a ty odp┼éyn╠ü od nich, zanurzaja╠Ęc sie╠Ę poniz╠çej nich, w s╠üwie╠Ętym miejscu, gdzie one nie moga╠Ę wejs╠üc╠ü. Tam, poniz╠çej tych mys╠üli, sa╠Ę w twym umys╠üle drzwi, kt├│rych nie mog┼ées╠ü ca┼ékowicie zamkna╠Ęc╠ü, by ukryc╠ü to, co znajduje sie╠Ę za nimi.

Poszukaj tych drzwi i odnajdz╠ü je. Ale zanim spr├│bujesz je otworzyc╠ü, przypomnij sobie, z╠çe nikogo, kto zmierza do prawdy, nie moz╠çe spotkac╠ü niepowodzenie. I w┼éas╠ünie to jest dzis╠ü twoim z╠çyczeniem. Nic, opr├│cz tego nie ma teraz z╠çadnego znaczenia; z╠çaden inny cel nie ma teraz wartos╠üci, ani z╠çadna inna mys╠ül; teraz juz╠ç naprawde╠Ę nie chcesz niczego, co znajduje sie╠Ę przed tymi drzwiami, a szukasz tylko tego, co lez╠çy za nimi.

Wycia╠Ęgnij swa╠Ę re╠Ęke╠Ę i zobacz, jak ┼éatwo te drzwi sie╠Ę otwieraja╠Ę, gdy twym jedynym zamiarem jest przejs╠üc╠ü┬áprzez nie. Anio┼éowie os╠üwietlaja╠Ę ci droge╠Ę i w ten spos├│b ciemnos╠üc╠ü znika, a ty stoisz w s╠üwietle tak jasnym i tak wyraz╠ünym, z╠çe moz╠çesz zrozumiec╠ü wszystko co widzisz. Byc╠ü moz╠çe przez chwile╠Ę be╠Ędziesz zaskoczony, zanim sobie us╠üwiadomisz, z╠çe ten s╠üwiat, kt├│ry w tym s╠üwietle widzisz przed soba╠Ę, odzwierciedla prawde╠Ę, kt├│ra╠Ę zna┼ées╠ü i nie zapomnia┼ées╠ü o niej ca┼ékowicie, b┼éa╠Ędza╠Ęc w swoich snach.

Nie moz╠çe sie╠Ę dzis╠ü tobie nie udac╠ü. Idzie z toba╠Ę Duch, kt├│rego Niebiosa ci przys┼éa┼éy, bys╠ü m├│g┼é sie╠Ę pewnego dnia zbliz╠çyc╠ü do tych drzwi i dzie╠Ęki Jego pomocy bez wysi┼éku przemkna╠Ęc╠ü sie╠Ę przez te drzwi do s╠üwiat┼éa. Dzis╠ü nadszed┼é ten dzien╠ü. Dzis╠ü B├│g dotrzymuje swej pradawnej obietnicy danej Jego s╠üwie╠Ętemu Synowi, a Jego Syn przypomina sobie Jego. To jest dzien╠ü rados╠üci, bo pojawiamy sie╠Ę w wyznaczonym czasie i miejscu, gdzie odnajdziesz cel wszystkich swoich poszukiwan╠ü, kt├│re dzis╠ü sie╠Ę zakon╠ücza╠Ę, gdy przekroczysz te drzwi.

Przypominaj sobie cze╠Ęsto, z╠çe dzien╠ü dzisiejszy powinien byc╠ü czasem szczeg├│lnej rados╠üci i powstrzymania sie╠Ę od ponurych mys╠üli i bezsensownych lament├│w. Nadszed┼é czas zbawienia. Dzis╠ü samo Niebo ustanowi┼éo czas ┼éaski dla ciebie i dla tego s╠üwiata. Jes╠üli zapomnisz o tym szcze╠Ęs╠üliwym fakcie, przypomnij sobie o nim w ten spos├│b:

Dzis╠ü szukani i znajduje╠Ę wszystko czego chce╠Ę.

M├│j jedyny cel mnie do tego prowadzi.

Nikogo, kto zmierza do prawdy, nie może spotkać niepowodzenie.Lekcja 130
Lekcja 132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>