Lekcja 14

Lekcja 13
Lekcja 15

Lekcja  14.

Listen to “LEKCJA 14 – B√≥g nie stworzyŇā Ňõwiata bez znaczenia.” on Spreaker.

BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†sŐĀwiata ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†

Dzisiejsza ¬† idea ¬† jest, ¬† oczywisŐĀcie, ¬† powodem, ¬† dla ¬† ktoŐĀrego ¬† nic ¬† nie ¬† znaczaŐ®cy ¬† sŐĀwiat ¬† nie ¬† jest ¬† mozŐáliwy. ¬† To, ¬† czego ¬†BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā, ¬†nie ¬†istnieje. ¬†I ¬†wszystko ¬†co ¬†rzeczywisŐĀcie ¬†istnieje, ¬†istnieje ¬†tak, ¬†jak ¬†On ¬†to ¬†stworzyŇā. ¬† SŐĀwiat, ¬†ktoŐĀry ¬†widzisz, ¬†nie ¬†ma ¬†nic ¬†wspoŐĀlnego ¬†z ¬†rzeczywistosŐĀciaŐ®. ¬†Jest ¬†on ¬†sŐĀwiatem ¬†twojego ¬†wŇāasnego ¬†wytworu ¬†i ¬† nie ¬†istnieje ¬†naprawdeŐ®.

Dzisiejsze ¬† cŐĀwiczenia ¬† majaŐ® ¬† bycŐĀ ¬† wykonywane ¬† z ¬† zamknieŐ®tymi ¬† przez ¬† caŇāy ¬† czas ¬† oczami. ¬† Okres ¬† przeszukiwania ¬†umysŇāu ¬†winien ¬†bycŐĀ ¬†kroŐĀtki, ¬†trwajaŐ®cy ¬†co ¬†najwyzŐáej ¬†minuteŐ®. ¬†Nie ¬†wykonuj ¬†cŐĀwiczenŐĀ ¬†wieŐ®cej ¬†nizŐá ¬† trzy ¬†razy ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†dnia, ¬†chyba, ¬†zŐáe ¬†czynisz ¬†to ¬†z ¬†ŇāatwosŐĀciaŐ® ¬†czujaŐ®c ¬†sieŐ® ¬†przy ¬†tym ¬†swobodnie. ¬†JezŐáeli ¬†tak ¬†jest, ¬†to ¬† dlatego, ¬†zŐáe ¬†naprawdeŐ® ¬†rozumiesz ¬†czemu ¬†one ¬†sŇāuzŐáaŐ®.

Idea ¬†dnia ¬†dzisiejszego ¬†jest ¬†nasteŐ®pnym ¬†krokiem ¬†w ¬†nauce ¬†pomijania ¬†mysŐĀli, ¬†ktoŐĀre ¬†przypisaŇāesŐĀ ¬†temu ¬†sŐĀwiatu ¬†i ¬† zastaŐ®pienia ¬†ich ¬†postrzeganiem ¬†SŇāowa ¬†BozŐáego. ¬†PoczaŐ®tkowe ¬†kroki ¬†w ¬†tej ¬†wymianie, ¬†ktoŐĀra ¬†naprawdeŐ® ¬†mozŐáe ¬†bycŐĀ ¬† nazwana ¬†zbawieniem, ¬†mogaŐ® ¬†bycŐĀ ¬†dosŐĀcŐĀ ¬†trudne ¬†i ¬†a ¬†nawet ¬†dosŐĀcŐĀ ¬†bolesne. ¬†NiektoŐĀre ¬†z ¬†nich ¬†wywoŇāajaŐ® ¬†w ¬†tobie ¬†leŐ®k. ¬† Nie ¬† beŐ®dziesz ¬† jednak ¬† opuszczony. ¬† Wykroczysz ¬† daleko ¬† poza ¬† ten ¬† leŐ®k. ¬† PodaŐ®zŐáamy ¬† w ¬† kierunku ¬† absolutnego ¬† bezpieczenŐĀstwa ¬†i ¬†doskonaŇāego ¬†pokoju.

Z ¬†zamknieŐ®tymi ¬†oczami ¬†pomysŐĀl ¬†o ¬†wszelkiej ¬†grozie ¬†tego ¬†sŐĀwiata, ¬†jaka ¬†tylko ¬†pojawi ¬†sieŐ® ¬†w ¬†twym ¬†umysŐĀle. ¬† Nazwij ¬†kazŐádaŐ®, ¬†ktoŐĀra ¬†przyjdzie ¬†ci ¬†do ¬†gŇāowy ¬†i ¬†wtedy ¬†odmoŐĀw ¬†jej ¬†realnosŐĀci. ¬†BoŐĀg ¬†jej ¬†nie ¬†stworzyŇā, ¬†zatem ¬†nie ¬†jest ¬† ona ¬†prawdziwa. ¬†Powiedz, ¬†na ¬†przykŇāad:

BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†tej ¬†wojny, ¬†a ¬†zatem ¬†nie ¬†jest ¬†ona ¬†prawdziwa. ¬† BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†tej ¬†katastrofy ¬†lotniczej, ¬†a ¬†zatem ¬†nie ¬†jest ¬†ona ¬†prawdziwa. ¬†BoŐĀg ¬† ¬†nie ¬† ¬†stworzyŇā ¬† tej ¬† kleŐ®ski ¬† ¬†zŐáywioŇāowej ¬† ¬† ¬†[podaj ¬† ¬†jakiej], ¬† ¬†a ¬† ¬†zatem ¬† ¬† ¬†nie ¬†jest ¬† ¬†ona ¬† prawdziwa.

W ¬† poczet ¬† odpowiednich ¬† tematoŐĀw ¬† dla ¬† idei ¬† dnia ¬† dzisiejszego ¬† nalezŐáy ¬† wŇāaŐ®czycŐĀ ¬† wszystko, ¬† czego ¬† sieŐ® ¬† obawiasz, ¬†zŐáe ¬†mozŐáe ¬†sieŐ® ¬†tobie ¬†wydarzycŐĀ, ¬†lub ¬†komusŐĀ ¬†innemu, ¬†o ¬†kogo ¬†sieŐ® ¬†martwisz. ¬†W ¬†kazŐádym ¬†przypadku ¬†okresŐĀl ¬† nazweŐ® ¬† ‚ÄěnieszczeŐ®sŐĀcia” ¬† we ¬† wŇāasŐĀciwy ¬† sposoŐĀb. ¬† Nie ¬† uzŐáywaj ¬† ogoŐĀlnych ¬† okresŐĀlenŐĀ. ¬† Na ¬† przykŇāad, ¬† nie ¬† moŐĀw ¬† ‚ÄěBoŐĀg ¬† nie ¬† stworzyŇā ¬† choroby”, ¬† ale ¬† ‚ÄěBoŐĀg ¬† nie ¬† stworzyŇā ¬† raka”, ¬† ‚Äěataku ¬† serca”, ¬† lub ¬† czegokolwiek ¬† innego, ¬† co ¬† wywoŇāuje ¬† w ¬† tobie ¬†leŐ®k.

To ¬† jest ¬† twoŐĀj ¬† osobisty ¬† repertuar ¬† horroroŐĀw, ¬† ktoŐĀre ¬† oglaŐ®dasz. ¬† Te ¬† rzeczy ¬† saŐ® ¬† czeŐ®sŐĀciaŐ® ¬† sŐĀwiata, ¬† ktoŐĀry ¬† widzisz. ¬† NiektoŐĀre ¬†z ¬†nich ¬†saŐ® ¬†wspoŐĀŇādzielonymi ¬†iluzjami, ¬†a ¬†inne ¬†saŐ® ¬†czeŐ®sŐĀciaŐ® ¬†twego ¬†osobistego ¬†piekŇāa. ¬†To ¬†nie ¬†jest ¬†istotne. ¬† To, ¬† czego ¬† BoŐĀg ¬† nie ¬† stworzyŇā, ¬† mozŐáe ¬† bycŐĀ ¬† tylko ¬† w ¬† twoim ¬† umysŐĀle ¬† i ¬† poza ¬† Jego ¬† UmysŇāem. ¬† Zatem, ¬† to ¬† nie ¬† ma ¬† znaczenia. ¬†UznajaŐ®c ¬†ten ¬†fakt, ¬†zakonŐĀcz ¬†sesjeŐ® ¬†cŐĀwiczeniowaŐ®, ¬†powtarzajaŐ®c ¬†dzisiejszaŐ® ¬†ideeŐ®:

BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†sŐĀwiata ¬†bez ¬†znaczenia.

¬†IdeeŐ® ¬†dnia ¬†dzisiejszego ¬†mozŐána ¬†oczywisŐĀcie ¬†stosowacŐĀ ¬†poza ¬†sesjami ¬†cŐĀwiczeniowymi ¬†do ¬†wszystkiego ¬†co ¬†cieŐ® ¬† w ¬†tym ¬†dniu ¬†niepokoi. ¬†StosujaŐ®c ¬†jaŐ® ¬†dokŇāadnie ¬†okresŐĀl ¬†powoŐĀd ¬†twego ¬†niepokoju. ¬†Powiedz:
BoŐĀg ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†sŐĀwiata ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†On ¬†nie ¬†stworzyŇā ¬†[tu ¬†okresŐĀl ¬†sytuacjeŐ®, ¬†ktoŐĀra ¬†cieŐ® ¬† niepokoi], ¬†zatem ¬†to ¬†nie ¬†jest ¬†rzeczywiste. ¬†


Lekcja 13
Lekcja 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>