Lekcja 24

Lekcja 23
Lekcja 25

Lekcja 24.

Listen to “LEKCJA 24 – Nie postrzegam swoich w┼éasnych najlepszych korzys╠üci.” on Spreaker.

Nie postrzeganie swoich własnych najlepszych korzyści.

W z╠çadnej sytuacji, kt├│ra sie╠Ę pojawia, w og├│le nie us╠üwiadamiasz sobie takiego jej rezultatu, kt├│ry uczyni┼éby cie╠Ę szcze╠Ęs╠üliwym. Jest tak, bo nie masz przewodnika, kt├│ry by ci wskaza┼é odpowiednie dzia┼éanie lub poda┼é spos├│b na w┼éas╠üciwa╠Ę ocene╠Ę rezultatu. To, co czynisz, jest okres╠ülone przez twoje postrzeganie sytuacji, a to postrzeganie jest b┼ée╠Ędne. Jest wie╠Ęc nieuniknione, z╠çe nie be╠Ędziesz dzia┼éa┼é dla swych w┼éasnych najlepszych korzys╠üci. Mimo to, te korzys╠üci sa╠Ę twoim jedynym celem w kaz╠çdej sytuacji, kt├│ra jest prawid┼éowo postrzegana. W przeciwnym razie nie rozpoznasz czym one sa╠Ę.

Gdybys╠ü sobie zda┼é sprawe╠Ę z tego, z╠çe nie dostrzegasz swoich najlepszych korzys╠üci, moz╠çna by cie╠Ę nauczyc╠ü, czym one sa╠Ę. Ale gdy jestes╠ü przekonany, z╠çe znasz te korzys╠üci, wtedy nie moz╠çesz sie╠Ę o nich uczyc╠ü. Dzisiejsza idea jest krokiem w kierunku otwarcia twego umys┼éu, aby moz╠çna by┼éo rozpocza╠Ęc╠ü nauke╠Ę.

Dzisiejsze c╠üwiczenia wymagaja╠Ę bys╠ü by┼é duz╠ço bardziej szczery, niz╠ç zwykle jestes╠ü. Kilka temat├│w, uczciwie i starannie rozwaz╠çonych podczas pie╠Ęciokrotnego powtarzania c╠üwiczenia w dniu dzisiejszym, be╠Ędzie bardziej uz╠çyteczne, niz╠ç bardziej pobiez╠çne badanie duz╠çej ich liczby. Zaleca sie╠Ę by za kaz╠çdym razem przeszukiwac╠ü umys┼é przez dwie minuty.

Za kaz╠çdym razem c╠üwiczenie nalez╠çy rozpocza╠Ęc╠ü powtarzaja╠Ęc dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, a naste╠Ępnie nalez╠çy przeszukiwac╠ü umys┼é z zamknie╠Ętymi oczami, poszukuja╠Ęc jakichs╠ü nierozwia╠Ęzanych sytuacji, kt├│re aktualnie sa╠Ę powodem do zmartwienia. Nacisk powinien byc╠ü po┼éoz╠çony na odkrycie rezultatu jak chcesz uzyskac╠ü. Szybko zrozumiesz, z╠çe masz kilka cel├│w, kt├│re sa╠Ę cze╠Ęs╠ücia╠Ę poz╠ça╠Ędanego rezultatu, a takz╠çe to, z╠çe te cele sa╠Ę na r├│z╠çnych poziomach i cze╠Ęsto pozostaja╠Ę z soba╠Ę w konflikcie.

Stosuja╠Ęc idee╠Ę dnia dzisiejszego, nazwij kaz╠çda╠Ę pojawiaja╠Ęca╠Ę sie╠Ę sytuacje╠Ę, a naste╠Ępnie wylicz starannie tak wiele cel├│w, jak to tylko jest moz╠çliwe, kt├│re chcia┼ébys╠ü osia╠Ęgna╠Ęc╠ü w rozwia╠Ęzaniu tej sytuacji. Forma kaz╠çdego wdroz╠çenia c╠üwiczenia powinna byc╠ü mniej wie╠Ęcej taka:

W ┬ásytuacji ┬ádotycza╠Ęcej ┬á _____ ┬áchcia┼ébym ┬áaby ┬ásta┼éo ┬ásie╠Ę ┬á_____ ┬ái ┬áaby ┬ásta┼éo ┬ásie╠Ę ┬á____ ┬á, ┬á

i tak dalej. Pr├│buj obja╠Ęc╠ü tak wiele r├│z╠çnych rodzaj├│w wynik├│w, jak wiele moz╠çesz sobie szczerze us╠üwiadomic╠ü, nawet jes╠üli niekt├│re z nich nie wydaja╠Ę sie╠Ę byc╠ü bezpos╠ürednio powia╠Ęzane z sytuacja╠Ę, lub nawet nie wydaja╠Ę sie╠Ę┬ábyc╠ü odpowiednie dla tej sytuacji.

Jes╠üli te c╠üwiczenia sa╠Ę zrobione prawid┼éowo, szybko sobie us╠üwiadomisz, z╠çe masz wiele z╠ça╠Ędan╠ü wobec sytuacji, kt├│ra z nimi nie ma nic wsp├│lnego. Us╠üwiadomisz sobie takz╠çe, z╠çe masz wiele sprzecznych cel├│w, z╠çe twe mys╠üli nie obejmuja╠Ę zjednoczonego rezultatu i zatem musisz dos╠üwiadczac╠ü rozczarowan╠ü w odniesieniu do niekt├│rych twoich cel├│w, jakkolwiek by sie╠Ę sytuacja nie rozwine╠Ę┼éa.

Po uwzgle╠Ędnieniu listy moz╠çliwie jak najwie╠Ększej liczby oczekiwanych cel├│w, dla kaz╠çdej nierozwia╠Ęzanej sytuacji, kt├│ra pojawia sie╠Ę w twym umys╠üle, powiedz sobie:

Ta myśl jest atakiem na mnie samego.

Zako┼äcz ka┼╝dy okres ─çwiczeniowy powtarzaj─ůc dzisiejsz─ů ide─Ö jeszcze raz.Lekcja 23
Lekcja 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>