Lekcja 25

Lekcja 24
Lekcja 26

Lekcja  25.  

Listen to “LEKCJA 25 – Nie wiem, po co jest cokolwiek.” on Spreaker.

Nie  wiem  po  co  jest  cokolwiek.

Cel ¬†stanowi ¬†o ¬†znaczeniu. ¬†Dzisiejsza ¬†idea ¬†wyjasŐĀnia ¬†dlaczego ¬†nic, ¬†co ¬†widzisz, ¬†nie ¬†ma ¬†znaczenia. ¬†Nie ¬†wiesz ¬† po ¬†co ¬†to ¬†jest. ¬†Zatem ¬†nie ¬†ma ¬†to ¬†dla ¬†ciebie ¬†sensu. ¬†Wszystko ¬†co ¬†jest ¬†istnieje ¬†w ¬†twoim ¬†najlepiej ¬†pojmowanym ¬† interesie ¬†i ¬†dla ¬†twoich ¬†najlepszych ¬†korzysŐĀci. ¬†Po ¬†to ¬†wŇāasŐĀnie ¬†wszystko ¬†jest;Õĺ ¬†to ¬†jest ¬†jego ¬†cel;Õĺ ¬†to ¬†jest ¬†jego ¬†sens. ¬† Przez ¬†rozpoznanie ¬†tego ¬†twe ¬†cele ¬†stajaŐ® ¬†sieŐ® ¬†zjednoczone. ¬†Poprzez ¬†rozpoznanie ¬†tego ¬†nadajesz ¬†znaczenie ¬†temu ¬†co ¬† widzisz. ¬†

Postrzegasz ¬†ten ¬†sŐĀwiat ¬†i ¬†wszystko ¬†co ¬†na ¬†nim ¬†jest, ¬†jako ¬†peŇāne ¬†znaczenia ¬†w ¬†kategoriach ¬†cel√≥w ¬†ego. ¬†Te ¬†cele ¬† nie ¬† majaŐ® ¬† nic ¬† wsp√≥lnego ¬† z ¬† twoimi ¬† najlepszymi ¬† korzysŐĀciami, ¬† poniewazŐá ¬† ego ¬† nie ¬† jest ¬† tobaŐ®. ¬† Ta ¬† faŇāszywa ¬† identyfikacja ¬†czyni ¬†cieŐ® ¬†niezdolnym ¬†do ¬†zrozumienia ¬†tego, ¬†po ¬†co ¬†jest ¬†cokolwiek. ¬†W ¬†wyniku ¬†tego ¬†jestesŐĀ ¬†skŇāonny ¬† niewŇāasŐĀciwie ¬†tego ¬†uzŐáywacŐĀ. ¬†Kiedy ¬†w ¬†to ¬†uwierzysz, ¬†spr√≥bujesz ¬†wycofacŐĀ ¬†cele, ¬†kt√≥re ¬†przypisaŇāesŐĀ ¬†sŐĀwiatu, ¬†zamiast ¬† je ¬†wzmacniacŐĀ. ¬†

Innym ¬† sposobem ¬† opisywania ¬† przez ¬† ciebie ¬† cel√≥w, ¬† kt√≥re ¬† teraz ¬† postrzegasz, ¬† jest ¬† stwierdzenie, ¬† zŐáe ¬† one ¬† wszystkie ¬† dotyczaŐ® ¬† twych ¬† osobistych ¬† korzysŐĀci. ¬† PoniewazŐá ¬† nie ¬† masz ¬† osobistych ¬† korzysŐĀci, ¬† twoje ¬† cele ¬† w ¬† rzeczywistosŐĀci ¬†niczego ¬†nie ¬†dotyczaŐ®. ¬†PrzywiaŐ®zywanie ¬†wagi ¬†do ¬†nich ¬†jest ¬†wieŐ®c ¬†caŇākowicie ¬†bezcelowe. ¬†A ¬†zatem ¬† nie ¬†wiesz, ¬†po ¬†co ¬†jest ¬†wszystko. ¬†

Zanim ¬† dostrzezŐáesz ¬† jakisŐĀ ¬† sens ¬† dzisiejszych ¬† cŐĀwiczenŐĀ, ¬† konieczna ¬† jest ¬† jeszcze ¬† jedna ¬† mysŐĀl. ¬† Na ¬† najbardziej ¬† powierzchownych ¬† poziomach ¬† niewaŐ®tpliwie ¬† rozpoznajesz ¬† cel. ¬† Jednak ¬† na ¬† tych ¬† poziomach ¬† nie ¬† mozŐána ¬† zrozumiecŐĀ ¬† celu. ¬† Na ¬† przykŇāad, ¬† rozumiesz, ¬† zŐáe ¬† celem ¬† telefonu ¬† jest ¬† rozmowa ¬† z ¬† kimsŐĀ, ¬† kto ¬† nie ¬† jest ¬† fizycznie ¬† w ¬† poblizŐáu ¬†ciebie. ¬†Ale ¬†nie ¬†zawsze ¬†rozumiesz ¬†dlaczego ¬†chcesz ¬†nawiaŐ®zacŐĀ ¬†z ¬†nim ¬†kontakt ¬†telefoniczny. ¬†I ¬†to ¬†czyni ¬†ten ¬† tw√≥j ¬†kontakt ¬†z ¬†nim ¬†sensownym ¬†albo ¬†pozbawionym ¬†sensu. ¬†

Jest ¬†sprawaŐ® ¬†zasadniczaŐ® ¬†dla ¬†twej ¬†nauki, ¬†bysŐĀ ¬†wykazaŇā ¬†cheŐ®cŐĀ ¬†porzucenia ¬†wszelkich ¬†cel√≥w, ¬†kt√≥re ¬†ustanowiŇāesŐĀ ¬† dla ¬†wszystkiego. ¬†Jedynym ¬†sposobem ¬†speŇānienia ¬†tego ¬†jest ¬†rozpoznanie, ¬†zŐáe ¬†nie ¬†saŐ® ¬†one ¬†ani ¬†dobre, ¬†ani ¬†zŇāe, ¬†ale ¬† raczej ¬†saŐ® ¬†bez ¬†sensu ¬†i ¬†bez ¬†znaczenia. ¬†Dzisiejsza ¬†idea ¬†jest ¬†krokiem ¬†w ¬†tym ¬†kierunku. ¬†

Wymaga ¬†sieŐ® ¬†cŐĀwiczycŐĀ ¬†szesŐĀcŐĀ ¬†razy ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†dnia, ¬†po ¬†dwie ¬†minuty. ¬†Za ¬†kazŐádym ¬†razem ¬†na ¬†poczaŐ®tku ¬†nalezŐáy ¬† powoli ¬† powt√≥rzycŐĀ ¬† ideeŐ® ¬† dnia, ¬† a ¬† nasteŐ®pnie ¬† rozglaŐ®dnaŐ®cŐĀ ¬† sieŐ® ¬† wok√≥Ňā ¬† siebie, ¬† pozwalajaŐ®c ¬† by ¬† tw√≥j ¬† wzrok ¬† spoczaŐ®Ňā ¬† na ¬† czymkolwiek, ¬†co ¬†wpadnie ¬†ci ¬†w ¬†oko, ¬†niezalezŐánie ¬†od ¬†tego, ¬†czy ¬†to ¬†jest ¬†blisko ¬†lub ¬†daleko, ¬†czy ¬†jest ¬†‚ÄěwazŐáne” ¬†czy ¬† ‚ÄěniewazŐáne”, ¬†‚Äěludzkie” ¬†czy ¬†‚Äěnieludzkie”. ¬†UtrzymujaŐ®c ¬†wzrok ¬†na ¬†tym ¬†przedmiocie, ¬†kt√≥ry ¬†wybraŇāesŐĀ, ¬†powiedz, ¬†na ¬† przykŇāad: ¬†

Nie ¬†wiem ¬†po ¬†co ¬†jest ¬†to ¬†krzesŇāo. ¬†

Nie ¬†wiem ¬†po ¬†co ¬†jest ¬†ten ¬†oŇā√≥wek. ¬†

Nie ¬†wiem ¬†po ¬†co ¬†jest ¬†ta ¬†reŐ®ka. ¬†

Wypowiadaj to doŇõńá powoli bez odrywania wzroku od przedmiotu aŇľ ukoŇĄczysz caŇāńÖ wypowiedŇļ na jego¬†temat. W√≥wczas przejdŇļ do nastńôpnego przedmiotu zastosuj ideńô dnia tak jak poprzednio.Lekcja 24
Lekcja 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>