Lekcja 3

Lekcja 2
Lekcja 4

Nie ¬†rozumiem ¬†niczego, ¬†co ¬†widzeŐ® ¬†w ¬†tym ¬†pokoju ¬†[na ¬†tej ¬†ulicy, ¬†z ¬†tego ¬†okna, ¬†w ¬†tym ¬† miejscu]. ¬†

Zastosuj ¬† taŐ® ¬† mysŐĀl ¬† jak ¬† poprzednie ¬† bez ¬† czynienia ¬† jakichkolwiek ¬† rozroŐĀzŐánienŐĀ. ¬† Cokolwiek ¬† widzisz ¬† staje ¬† sieŐ® ¬† wŇāasŐĀciwym ¬†obiektem ¬†do ¬†jej ¬†zastosowania. ¬†BaŐ®dzŐĀ ¬†pewien, ¬†zŐáe ¬†nie ¬†kwestionujesz ¬†tego, ¬†izŐá ¬†dana ¬†rzecz ¬†nadaje ¬†sieŐ® ¬† do ¬†wykorzystania ¬†w ¬†cŐĀwiczeniach. ¬†To ¬†nie ¬†saŐ® ¬†cŐĀwiczenia ¬†w ¬†osaŐ®dzaniu. ¬†Wszystko ¬†co ¬†widzisz ¬†jest ¬†odpowiednie. ¬† NiektoŐĀre ¬†rzeczy ¬†mogaŐ® ¬†miecŐĀ ¬†dla ¬†ciebie ¬†zabarwienie ¬†emocjonalne. ¬†ProŐĀbuj ¬†te ¬†uczucia ¬†odsunaŐ®cŐĀ ¬†od ¬†siebie ¬†i ¬†uzŐáyj ¬† tych ¬†rzeczy ¬†dokŇāadnie ¬†tak ¬†samo, ¬†jakbysŐĀ ¬†uzŐáyŇā ¬†czegokolwiek ¬†innego.

IstotaŐ® ¬†tych ¬†cŐĀwiczenŐĀ ¬†jest ¬†pomoŐĀc ¬†ci ¬†oczysŐĀcicŐĀ ¬†swoŐĀj ¬†umysŇā ¬†z ¬†wszelkich ¬†przeszŇāych ¬†skojarzenŐĀ, ¬†abysŐĀ ¬†ujrzaŇā ¬† rzeczy ¬† dokŇāadnie ¬† takimi, ¬† jakimi ¬† jawiaŐ® ¬† ci ¬† sieŐ® ¬† teraz ¬† i ¬† abysŐĀ ¬† usŐĀwiadomiŇā ¬† sobie, ¬† jak ¬† niewielkie ¬† byŇāo ¬† twoje ¬† rozumienie ¬†tych ¬†rzeczy. ¬†Jest ¬†zatem ¬†sprawaŐ® ¬†zasadniczaŐ®, ¬†bysŐĀ ¬†zachowaŇā ¬†w ¬†peŇāni ¬†otwarty ¬†umysŇā, ¬†nie ¬†skreŐ®powany ¬† przez ¬†osaŐ®d, ¬†ktoŐĀry ¬†nakŇāaniaŇāby ¬†cieŐ® ¬†do ¬†wybierania ¬†rzeczy, ¬†do ¬†ktoŐĀrych ¬†idea ¬†cŐĀwiczenia ¬†przeznaczona ¬†na ¬†dany ¬† dzienŐĀ ¬† miaŇāaby ¬† bycŐĀ ¬† zastosowana. ¬† Bowiem ¬† dla ¬† celoŐĀw ¬† cŐĀwiczenia ¬† kazŐáda ¬† rzecz ¬† jest ¬† podobna ¬† do ¬† drugiej, ¬† roŐĀwnie ¬† odpowiednia ¬†i ¬†zatem ¬†roŐĀwnie ¬†uzŐáyteczna.Lekcja 2
Lekcja 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>